مدل 61

 آموزش بافت آن را در مامی سایت ببینید.

 


 

مدل 62

 

 

مدل 64

 


مدل 65