سلام

1-سرهمی های  ساناز جان هفته آینده اواخرش آماده میشه

2-سرهمی سانای جان  هم  هفته  آینده اواخرش آماده اس

3-دستکش های آیدا خانوم  اماده نشده هفته آینده اماده اس

4-لباس خانوم کریمی نصفه اس و اماده نشده شال هاشون اماده اس

5-