سلام 

گوشی خاموش هست .با تمام سفارش دهنده ها  تماس میگیرم