یک سریا تون واقعا بی انصافید ...شرمنده گل روی همه ی دوستان از این به بعد بدون پرداخت کامل سفارش  جیزی ارسال  نممیشه .عکس رو میذارم تاییدش کردید  مابقیهزینه رو به اضافه هزینه پستش  که پرداخت کردید ارسال میشه