دستگیره رنگین کمان

 

دستگیره جغدی 1

 

دستگیره جغدی 2

دستگیره قارچی