پتوی بره سر به هوا

پتوی شمع گل پروانه

پتوی پرنسس کوچولو

پتوی هوهو چی چی (از سری های  عمو رنجیر باف نقاشی هامو بباف)

پتوی قلب دایره ای

پتوی رشته های  قلب

پتوی  هوای  بهاری(از سری عمو زنجیر باف نقاشی هامو بباف )