ربات شماره ایکس 1

ربات پا کوتاه 

ربات تنها

 

ربات لاو 

ربات ایکس 2

غول میکروب

 

ربات شماره ایکس ایکس ایکس 

ربات منگوله گوش

ربات تپلی 

 

 

میکروبی ها