این کد رو میتونین با همین اسم هم سفارش بدید تا براتون ببافیم :))
این هم روش بافتش برای خانوم هایی که بافتنی بلندن 
برای بافت شنل قرمزی ۴۰دانه سرانداخته و بافت را به این ترتیب شروع میکنیم :
رج اول :۴ دانه جودانه بافته، 32دانه زیر بافته، 4 دانه آخر را هم جودانه ببافید.

رج دوم:4 دانه جودانه بافته،32 دانه رو بافته، 4 دانه آخر را هم جودانه ببافید.

2 رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.
رج زیاد کردن دانه ها: 4 دانه جودانه بافته، * 2 دانه زیر بافته، یکدانه اضافه کنید،
از ستاره* تکرارشود، 4 دانه آخر را جودانه ببافید، حالا (56دانه داریم.

رج بعدی: 4 دانه جودانه بافته، (48) دانه رو بافته، 4 دانه آخر را هم جودانه ببافید.

2 رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن دومین بار: 4 دانه جودانه بافته، * 3 دانه زیر بافته، یکدانه اضافه کنید،
 از ستاره* تکرار کنید، 4 دانه آخر را جودانه ببافید، حالا (72 دانه داریم.
رج بعدی: 4 دانه جودانه بافته، دانه 64رو بافته، 4 دانه آخر را جودانه ببافید.
4رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن سومین بار: 4 دانه جودانه بافته، * 4 دانه زیر بافته، یکدانه اضافه کنید،
 از ستاره* تکرار کنید، 4 دانه آخر را جودانه ببافید، حالا (88، دانه داریم.
رج بعدی: 4 دانه جودانه بافته، 80 دانه را رو بافته، 4 دانه آخر را جودانه ببافید.

6 رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن چهارمین بار: 4 دانه جودانه بافته، * 5 دانه زیر بافته، یکدانه اضافه کنید،
 از ستاره* به بعد را تکرارکنید، 4 دانه آخر را جودانه ببافید، حالا (104 دانه داریم.
رج بعدی: 4 دانه جودانه بافته،96 دونه رو بافته، 4 دانه آخر را جودانه ببافید.
(6 رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن پنجمین بار: 4 دانه جودانه بافته، * 6 دانه زیر بافته، یکدانه اضافه کنید،
از ستاره* به بعد تکرار کنید، 4 دانه آخر را جودانه ببافید، حالا 120 دانه داریم.
رج بعدی: 4 دانه جودانه بافته، 112رو بافته، 4 دانه آخر را جودانه ببافید.

@@ (6 رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.


برای تمام سایزها:

پترن را ادامه دهید و بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید
 تا اندازه بافت به (27سانت از لبه سرانداختن برسد، با رجی که طرف روی کار است تمام کنید . 
الان جاییه که خوبه طول قسمت عقب را چک کرده و اگه فرزندتان قدش بلنده چند رج دیگه درصورت نیاز اضافه کنید،
 البته با درنظر گرفتن اینکه 5 سانت دیگه هم به این بافت بعنوان لیه اضافه خواهد شد.

** رج اضافه کردن پایانی (طرف پشت یا برعکس کار): رو بافته و (34 دانه به فواصل منظم اضافه کنید تا (170دانه در آخر بدست آید.

بافت تمشکی لبه پایین شنل:

رج یک (طرف روی کار): همه از رو

رج دوم (طرف پشت کار): یک دانه زیر، * (زیر، رو، زیر) همه در دانه بعدی، 3 دانه را یکی کردن از رو،
 از ستاره* به دبعد را تا آخر ادامه دهید،آخرین دانه را زیر ببافید.

رج سوم: همه از رو

رج چهارم: یک دانه زیر، * 3 دانه را یکی کردن از رو، (زیر، رو، زیر) همه در دانه بعدی، از ستاره* به بعد را تا آخر ادامه دهید، آخرین دانه را زیر ببافید.

رج های یک تا چهار را 1 بار تکرار کنید.

حالا تمام دانه ها را کور کنید.

کلاه:

بدقت یک رشته کاموا را جدا کرده ودانه های لبه گردن را به میل گرد منتقل گنید
تعداد دانه ها (40 است. خط گردن را با یک رشته کاموا علامتگذاری کنید.

رج اول: 4 دانه جودانه بافته،(32 دانه زیر بافته، 4 دانه آخر را هم جودانه ببافید.

رج بعدی: 4 دانه جودانه بافته، (32 دانه رو بافته، 4 دانه آخر را هم جودانه ببافید.
(2 رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن دانه ها: 4 دانه جودانه بافته، * 2 دانه زیر بافته، یکدانه اضافه کنید،
 از ستاره* به بعد تکرار کنید (4، 5 دانه آخر را جودانه ببافید، حالا (56 دانه داریم.
رج بعدی: 4 دانه جودانه بافته، (48 دانه رو بافته، 4 دانه آخر را جودانه ببافید.

2 رج دیگر بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید.

رج زیاد کردن دومین بار: 4 دانه جودانه بافته، * 3 دانه زیر بافته، یکدانه اضافه کنید،
 از ستاره* به بعد تکرار کنید، 4 دانه آخر را جودانه ببافید، حالا (72دانه داریم.
رج بعدی: 4 دانه جودانه بافته، وسط رو بافته، 4 دانه آخر را جودانه ببافید.

بهمین ترتیب بافت جودانه در لبه و بافت ساده در وسط ببافید تا اندازه کلاه به
 (23سانت از لبه سر انداختن برسد، با رج سمت روی کار تمام می کنیم.

دانه ها را به دو قسمت تقسیم کرده و به همدیگر بصورت ناپیدا تا بالای کلاه بهم وصل شود.
سرهم بندی کار:

لبه ها را بهم وصل کرده، یک حلقه برای دکمه ایجاد کنید: با دو رشته کاموا و قلاب 12 زنجیره بزنید .