کلاه پسرانه کشباف:ابتداپنج تازنجیره دوازده تاپایه بلندداخل گردی می بافیم ردیف دوم ازهردانه پایه بلند دوتا می بافیم امادوتایی،یعنی دوتاکشباف اززیر دوتا ازرو پایه بلند میبافیم ردیف سوم:کشباف ازروها رامی بافیم یکی از کشبافهای اززیر درنظر میگیریم یکی اول یکی اخر اضافه میکنیم اینبافت درردیف بعدی تکرار میشودتااندازه گشادی فرد موردنظرشود بلندی شانزده الی هجده یاهجده الی بیست سانت بافته برای نوزاد چهارده الی شانزده سانت درنظر میگیریم بعدبرای انتهای کار پایه کوتاه یاکشبافت بافته وسه الی چهارسانت میبافیم حتی میتوانیم برای این کلاه نقاب ببافیم برای نقاب کشباف دولا میبافیم تاسه سانت بعد ازهر طرف یک عدد کم میکنیم تاحد نقاب رسید بست میزنیم