بافت پاپوش جوجه ای 
40دانه سر میاندازیم 4رج کشباف میبافیم
بعد 15 دانه اول را نمیبافیم 10 دانه وسط را برای رویه پاپوش نگه میداریم
 15 دانه آخر رو هم نمیبافیم 
10 دانه وسط را5سانت ساده. میبافیم.
بعد همه ی دانه ها در یک میل میکنیم یعنی 15 دانه سمت راست ودانه های کناری رویه پاپوش 
وبعد 10 دانه رویه دوباره دانه های کناری سمت چپ رویه پاپوش و 
15 دانه سمت چپ را همه باهم در یک میل میکنیم 
ودوسانت بافت رکن انجام میدیم تمام دانه ها رو.
بعد از اینکه بافتیم شروع میکنیم به کور کردن یک طرف پاپوش.
 وقتی به جلوی پاپوش رسیدیم دوباره آن 10دانه را نگه میداریم وطرف دیگر پاپوش رو کور میکنیم 
این 10 دانه ای که نگه داشتیم رابرای کف پا پوش به صورت رکن میبافیم. 
تا یک سانت کمتر از بلندی این قسمتی که کور کردیم میبافیم و کور میکنیم وبعد دوخت میزنیم 
برای سر جوجه هم دو عدد منگوله درست میکنیم
 و برای چشم ها از چشم عروسک سازی بازاری استفاده میکنیم  
برای نوک یا با پارچه فتر قرمز بشکل نوک در میاریم. 
یا با قلاب سه زنجیره میزنیم ، حلقه کرده وبعد سه پایه بلندبافته واز پشت کار کور میکنیم 
 وبه کفش میدوزیم