برای بافت این کلاه به اندازه دورسر زنجیره میزنیم 
رج اول روی تمام زنجیره هاپایه کوتاه میبافیم
فقط روی 20تااززنجیره ها20زنجیره آنهاراجاگذاشته بقیه بافت را باپایه کوتاه ادامه میدهیم

وقتی هررج روی قسمت زنجیره هارسیدیم بجای پایه زنجیره(20)میبافیم

تاهشت رج بعدروی زنجیره هارسیدیم 10زنجیره میبافیم بادوتاپایه بلندزنجیره هاراجمع میکنیم

یعنی زنجیره هاداخل بافت قرارمیگیرد

این کاردوباره بعدازهشت رج زنجیره تکدارمیشود

وقتی سه دسته پاپیون بازنجیره هادرست شد
رج بعد20زنجیره رامیبافیم امانه برای پاپیون بعدی 
بلکه برای اینکه رج بعدی روی آن پایه کوتاه ببافیم 

حالاتمام کلاه راباپایه کوتاه ادامه میدهبم

برای کاسه ای شدن بالای کلاه چون ازپایین شروع کردیم
 با کم کردن کلاه راجمع میکنیم 
ازفاصله8پایه یکی راجاگذاشته شروع کرده رج بعد7پایه یکی تاخرکار ادامه میدهیم