آموزش بافت پاپوش خردلی 20دانه با کاموا متوسط سر می اندازیم وبه صورت ابری بافی همه رج به زیر یا به رو میبافیم(یا تیغ ماهی میبافیم ) تا قد بلندی آن را تا سرانگشتان 3سانت کوتاه تر میبافیم وبعد از یه طرف هرج یک رج درمیان 2دانه آخر رانمیبافیم وداخل میل نگه میداریم تا 5تا2یعنی 10دانه در آخر بماند سپس رج بعد دوتا دوتا دانه ها را میبافیم تا همه دانه ها که بافته شد دوباره این کار را تکرار میکنیم. باید 3بار این کار را تکرار کنیم تا قوسی جلو پا بدیت بیاید بعد دوباره به همان اندازه که اول بافتیم دوباره میبافیم وکور میکنیم ودرز زیر وپشت پا را میدوزیم ومیتوانیم دور آن را هم قلاب بزنیم...