پاپوش بزرگسال . 
نخ و میل شماره 4
48 تا سر بنداز
8رج از زیر بباف
رج 9** 23تا از زیر بباف دوتا از رو بباف 23تا از زیر
رج10**23تا از رو ببافیه ژته دو تا از زیر بباف یه ژته 23تا از رو
رج11** همه از زیر دوتا وسطی از رو
رج12** 21از رو یه ژته 2تا از رو یه ژته 1از رو دو تا از زیر 1از رو یه ژته 2تا از رو
 یه ژته 21از رو 
رج 13** همه از زیر دوتا وسطی از رو
رج 14** 19تا از رو یه ژته دوتا از رو یه ژته سه تا از رو یه ژته 
دوتا از رو دوتا از زیردوتا از رو یه ژته سه تا از رو یه ژته دوتا از رو یه ژته  
بقیه تا آخر از رو 
رج 15**همه از زیر دوتا وسطی از رو
رج16** 17تا از رو یه ژته دوتا از رو یه ژته سه تا از رو یه ژته 4تا از رو
 یه ژته سه تا از رو یه ژته دوتا از زیر سه تا از رو یه ژته 4تا از رو یه ژته سه تا از رو 
یه ژته دوتا از رو یه ژته بقیه تا آخر از رو 
رج 17** همه از زیر دوتا وسطی از رو
رج 18** 15تا از رو یه ژته دو تا از رو یه ژته سه تا از رو
یه ژته 4تا از رو یه ژته 5تا از رو یه ژته 4تا از رو دوتا از زیر چهار تا از رو
 یه ژته 5تا از رو یه ژته 4تا از رو یه ژته 3تا از رو یه ژته دوتا از رو یه ژته ب
قیه تا آخر از رو 
رج 19** همه از زیر دو تا وسطی از رو
رج 20** 13 تا از رو یه ژته دوتا از رو یه ژته 3تا از رو یه ژته
 4تا از رو یه ژته 5تا از رو یه ژته 6تا از رو یه ژته 
5تا از رو دوتا از زیر 5تا از رو یه ژته 6تا از رو یه ژته 5تا از رو یه ژته 
4تا از رو یه ژته سه تا از رو یه ژته دوتا از رو یه ژته بقیه تا آخر از رو 
رج 20** همه از زیر دوتا وسطی از رو
6رج از زیر بباف و کور کن