از قسمت دهان شروع ﻣﻴﺸﻮد.
اﺑﺘﺪا ﺣﻠﻘﻪ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ و 6 ﭘﺎﻳﻪ
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻝ اﻓﺰاﻳﺶ
12 ﭘﺎﻳﻪ
24 ﭘﺎﻳﻪ
30 ﭘﺎﻳﻪ
36 ﭘﺎﻳﻪ
42 ﭘﺎﻳﻪ
48 ﭘﺎﻳﻪ
54 ﭘﺎﻳﻪ
60 ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.
ﺷﺶ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ (60 ﭘﺎﻳﻪ)
ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻛﺎﻫﺶ
54 ﭘﺎﻳﻪ
48 ﭘﺎﻳﻪ
42 ﭘﺎﻳﻪ
36 ﭘﺎﻳﻪ
30 ﭘﺎﻳﻪ
24 ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺒﺎﻓﻴﺪ.
4 ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ (24 ﭘﺎﻳﻪ)
ﺳﺮ ﺭا ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ و اﺩاﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ
18 ﭘﺎﻳﻪ
12 ﭘﺎﻳﻪ
6 ﭘﺎﻳﻪ و ﺗﻤﺎﻡ.
حفره بینی
ﺣﻠﻘﻪ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ و ﺷﺶ ﭘﺎﻳﻪ
12 ﭘﺎﻳﻪ
ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ
ﺩﻭﺗﺎﻳﻜﻲ ﻛﻨﻴﺪ (6 ﭘﺎﻳﻪ)

گوشها
ﺣﻠﻘﻪ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ و ﺷﺶ ﭘﺎﻳﻪ
12 ﭘﺎﻳﻪ
18 ﭘﺎﻳﻪ
ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ
12 ﭘﺎﻳﻪ (ﮔﻮﺷﻬﺎ ﺭا ﭘﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ)

دستها
ﺣﻠﻘﻪ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ و 6 ﭘﺎﻳﻪ
12 ﭘﺎﻳﻪ
18 ﭘﺎﻳﻪ
24 ﭘﺎﻳﻪ
ﺳﻪ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ
18 ﭘﺎﻳﻪ
ﻳﻚ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ
24 ﭘﺎﻳﻪ
30 ﭘﺎﻳﻪ
36 ﭘﺎﻳﻪ
ﺳﻪ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ
24 ﭘﺎﻳﻪ
18 ﭘﺎﻳﻪ
12 ﭘﺎﻳﻪ
6 ﭘﺎﻳﻪ

پاها
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

بدن
ﺣﻠﻘﻪ ﺟﺎﺩﻭﻳﻲ و ﺷﺶ ﭘﺎﻳﻪ
12 ﭘﺎﻳﻪ
18 ﭘﺎﻳﻪ
24 ﭘﺎﻳﻪ
30 ﭘﺎﻳﻪ
36 ﭘﺎﻳﻪ
42 ﭘﺎﻳﻪ
48 ﭘﺎﻳﻪ
54 ﭘﺎﻳﻪ
8 ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ
48 ﭘﺎﻳﻪ
ﻳﻚ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ
42 ﭘﺎﻳﻪ
ﻳﻚ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ
36 ﭘﺎﻳﻪ
30 ﭘﺎﻳﻪ
ﻳﻚ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ
24 ﭘﺎﻳﻪ
ﻳﻚ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﻲ
18 ﭘﺎﻳﻪ
12 ﭘﺎﻳﻪ
#نکته
براى بزرگتر شدن عروسک یک رج ساده بافى کنید بعد از رجهاى کاهسى وافزایشى