بافت کیف کوله پشتی دخترانه با میل 

ابتدا با نخ نسبتا ضخیم 56دانه سر میندازیم و کشبافت یکی زیر و یکی رو
به طول 16سانت میبافیم.
در این مرحله در طول رج 8دانه اضافه میکنیم که تعداد دانه ها64میشود.
سپس 5رج ساده بافی میکنیم و در رج ششم برگهارو میندازیم.ب
برای این تعداد به فاصله مساوی 8 برگ انداخته شده.
زمینه بافت ما از رو و برگها از زیر بافته میشود.ب
رای هر برگ از دانه های زمینه یک عدد را زیر میبافیم  
و قبل و بعد از ان را ژته میندازیم.
رجهای پشت مدل کلا دانه ها همونطور که دیده میشند بافته میشوند.
در رجهای بعدی برای بزرگ کردن برگ ازکنار دانه وسط برگ قبل و بعد یه ژته میندازیم 
و بزرگ کردن برگهارو تا جایی ادامه میدیم که تعداد دانه برگ 11 بشود. 
در این مرحله رج پشت را که بافتیم از رج روی مدل شروع به کوچک کردن برگ میکتیم.
یعنی از اول و اخر برگ دو دانه یکی میکنیم.
و سپس در وسط فاصله بین برگها برگهای سری دوم رو شروع میکنیم.
 هر سری برگ زمانی شروع میشه که برگ سری قبل رو بخواهیم کوچک کنیم.
بافت رو به همین صورت ادامه میدهیم تا زمانی
 که برگهای سری اول دو تا برگ کامل بافته شده باشه. 
در این مرحله ما از هر طرف بافتمون 8دانه کور میکنیم
 و به اندازه یک برگ کامل میبافیم و سپس 
از هر طرف 8دانه ای که کور کرده بودیم را
 مجدد اضافه میکنیم 
و به اندازه طول بافت قبل از کم کردن دوبا ره میبافیم .
در این طرف کیف برگهای وسطی که تمام شد 
دیگر برگ نمیندازیم و برگهای سری اول را هم که تموم شد بافت ساده 5رج میبافیم 
و سپس در یک رج 8دانه کم میکنیم و کشبافت یکی زیر و یکی رو 16سانت
 میبافیم و کور میکنیم.
برای دسته کیف از شلنگ کولر استفاده میکنیم
و برای روکش ان بافت ساده 80دانه را هفت رج میبافیم و کور میکنیم 
و با کوک خیلی ظریف به دور شلنگ میدوزیم.
برای بدنه کیف استری به شکل خود کیف میبریم
 و کمی گشادتر میگیریم که بافتنی رو جمع نکند.
از پشت استر رو با کوک وصل میکنیم 
و سپس درز پهلوی کیف را میدوزیم
و در قسمتی که در وسط بافت کم کرده بودیم
 یک درز افقی میدوزیم که هم کف کیف داشته باشیم و هم پهلوی کیف.
وقتی درز پهلو دوخته شد دسته ها روانداخته 
و کشبافت رو از داخل کوک میزنیم و لبه استری رو زیر کشبافت پنهان میکنیم.