سلام .. حدود یک هفته ای نیستم ........ حتما در اولین فرصت ممکنه به سفارشات رسیدگی میکنم

موفق باشید